Skip to main content

Meneer Casino en privacy

Meneer Casino vindt privacy belangrijk. Om deze website zo goed mogelijk te laten werken en de bezoekers optimaal van dienst te zijn, is het nodig om enkele persoonsgegevens te verzamelen, bewaren en gebruiken.

Meneer Casino legt je graag uit hoe hij met die gegevens omgaat.

Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn opgesteld met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) in het achterhoofd. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 van toepassing in Nederland en de overige EU lidstaten. Internationaal staat deze wetgeving bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Heb je vragen over de verwerking van gegevens door Meneer Casino? Neem dan gerust contact op via [email protected]

Categorieën persoonsgegevens

Om bezoekers en partners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor Meneer Casino noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen en verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die Meneer Casino (over het algemeen) kan verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam;
  • (Persoonlijk) e-mailadres (let op: op grond van de AVG kan het zijn dat bepaalde bedrijfse-mailadressen worden aangemerkt als persoonlijk e-mailadres. Denk aan het e-mailadres [email protected]).
  • Overige contactgegevens, waaronder telefoonnummers en Skype-namen.

Het gaat hierbij onder meer om gegevens van bezoekers van de website, abonnees van de Meneer Casino Nieuwsbrief en contractpartijen als leveranciers en commerciële partners.

Meneer Casino bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door de persoon zelf worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Meneer Casino worden verstrekt om te verwerken.

Grondslagen en doelen gegevensverwerking

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig, zoals omschreven in de AVG. 

Meneer Casino onderscheidt de volgende verwerkingsdoelen, met de bijbehorende gegevens en grondslagen:

1) Algemene dienstverlening: het aangaan en uitvoeren van zakelijke relaties, contacten met consultants, (juridisch) adviseurs, leveranciers en commerciële partners.

Gegevens: naam, contactgegevens, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslagen: uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de betrokkene zelf); wettelijke verplichtingen (waaronder administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen en verplichting rondom het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen); gerechtvaardigd belang (om reguliere bedrijfsactiviteiten op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om dienstverlening te kunnen verrichten en verbeteren, om belangen te behartigen, bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure; om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan; voor communicatieve, commerciële en administratieve doeleinden en voor marketingdoeleinden).

2) Meneer Casino Nieuwsbrief

Gegevens: e-mailadres, IP-adres.

Grondslagen: gerechtvaardigd belang (om reguliere bedrijfsactiviteiten op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om dienstverlening te kunnen verrichten en verbeteren, om belangen te behartigen, bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure; om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan; voor communicatieve, commerciële en administratieve doeleinden en voor marketingdoeleinden).

3) Contacten met websitebezoekers via andere kanalen

Gegevens: naam, contactgegevens, dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslagen: gerechtvaardigd belang (om reguliere bedrijfsactiviteiten op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om dienstverlening te kunnen verrichten en verbeteren, om belangen te behartigen, bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure; om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan; voor communicatieve, commerciële en administratieve doeleinden en voor marketingdoeleinden).

Periode van opslag

Meneer Casino kan gegevens voor langere tijd bewaren, wanneer dat nodig is voor bovenstaande doelen, maar ook wanneer dat moet op grond van een wettelijke verplichting. Natuurlijk worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk.

1) Algemene dienstverlening

Meneer Casino bewaart deze gegevens tot 5 jaar na het eindigen van de zakelijke relatie of, waar het financiële gegevens en facturen betreft, minstens 7 jaar om te voldoen aan de vereisten van de Belastingdienst.

2) Meneer Casino Nieuwsbrief

Meneer Casino bewaart deze gegevens zo lang als iemand abonnee is van de nieuwsbrief, plus 1 jaar daarna, om eventueel misbruik te voorkomen.

3) Contacten met websitebezoekers via andere kanalen

Meneer Casino bewaart deze gegevens tot 3 jaar na het laatste contactmoment.

Ontvangers van persoonsgegevens

Meneer Casino deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen, als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In voorkomende gevallen vraagt Meneer Casino zo mogelijk eerst toestemming aan de persoon om wie het gaat. Je kunt een dergelijke toestemming altijd weer intrekken.

Meneer Casino werkt samen met legale online casino’s in Nederland, maar deelt geen persoonsgegevens met deze partijen. Wanneer je doorklikt naar de site van een casino, kan het casino wel persoonsgegevens verzamelen. Raadpleeg het privacybeleid van de aanbieder voor meer informatie.

Schrijf je je in voor de nieuwsbrief van Meneer Casino, wees dan gerust: je e-mailadres wordt niet gedeeld met derde partijen, behalve met de leverancier van het mailplatform dat de verzending van de nieuwsbrief verzorgt. Voor meer informatie over het privacybeleid van deze leverancier, zie https://www.aweber.com/privacy.htm

In sommige gevallen is Meneer Casino verplicht om gegevens te delen met een derde partij op basis van de wet. Meneer Casino zal aan deze wettelijke verplichtingen voldoen, maar neemt daarbij altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.

Beveiliging

Meneer Casino doet er alles aan om persoonsgegevens veilig te verwerken en bewaren. Alleen daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens en alle gegevens zijn beveiligd met onder meer wachtwoorden en tweetrapsverificatie.

Rechten

De AVG geeft je een aantal rechten met betrekking tot je gegevens:

1) Recht op inzage: Je hebt altijd het recht om de door Meneer Casino verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien.

2) Recht op rectificatie: Indien de door Meneer Casino bewaarde gegevens onjuist blijken, heb je het recht om deze gegevens te laten rectificeren.

3) Recht op overdracht: Volgens de AVG heb je het recht, indien redelijk, Meneer Casino te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere, soortgelijke, partij.

4) Recht op het wissen van gegevens: In bepaalde gevallen heb je het recht om Meneer Casino te vragen gegevens te vernietigen.
- Meneer Casino heeft je gegevens niet meer nodig voor de doelen waar de gegevens voor verzameld zijn.
- Je hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
- Je maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. Je hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn je belangen groter dan Meneer Casino met betrekking tot verwerking van je gegevens? Dan heb je een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat je belang zwaarder weegt.
- Wanneer je gegevens onrechtmatig verwerkt zouden worden, heb je direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen.
- Wanneer de wettelijke bewaartermijn is overschreden, is Meneer Casino verplicht om je gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen.
- Wanneer je als opdrachtgever jonger dan 16 bent en je gegevens zijn via een app of website verzameld, dan kun je Meneer Casino vragen de gegevens direct te wissen.

5) Recht op het indienen van een klacht: Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6) Recht op stop van gegevensverbruik en bezwaar: Je hebt te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen m.b.t. gegevensverwerking. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Wil je gebruikmaken van een van bovenstaande rechten, stuur dan een e-mail naar [email protected] onder toezending van een veilige kopie van een identiteitsbewijs. Op deze manier weet Meneer Casino zeker dat je de rechtmatige betrokkene bent.

Bovenstaande rechten zijn niet absoluut. In sommige situaties kan Meneer Casino geen gehoor geven aan een bepaald verzoek. In zo’n geval maakt Meneer Casino dit natuurlijk gemotiveerd aan je kenbaar.

Plichten

Meneer Casino verwerkt gegevens altijd op grond van een gerechtvaardigd belang. Je persoonsgegevens worden nooit doorverkocht aan een derde partij.

Meneer Casino behoudt zich het recht om gegevens te openbaren, wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer Meneer Casino dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridische procedure. Dit zal tevens het geval zijn wanneer het gaat over eigendomsrechten of algemene bescherming van Meneer Casino. Ook in deze gevallen neemt Meneer Casino je privacy zo veel mogelijk in acht.

Wijzigingen

Het privacybeleid van Meneer Casino kan op ieder moment zonder vooraankondiging gewijzigd worden.

Een wijziging in het privacybeleid wordt op deze pagina kenbaar gemaakt.

Voor vragen over het privacybeleid neem je contact op via [email protected]

Algemene laatste update 22-07-2024
Nieuwsberichten 914
Onafhankelijkheid 100%
Sinds 2014